. ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene Leverings- Betalings- en Annuleringsvoorwaarden

Artikel 1

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.
1.2 In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
1.4 Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
2.1 – de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2.2 – de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;
2.3 – de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen;
2.4 – de aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan;
2.5 – de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;
2.6 – alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn;
2.7 – de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.

Artikel 3 Verplichtingen cursist

3.1 De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
3.2 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
3.3 Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
3.4 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 48 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
3.5 Eén rijles van 2 lesuren van (60min.) die binnen 48 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.
3.6 Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets of andere examenvormen, dient de cursist de rijschool te machtigen met rijschool nummer 2641U5 via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.
3.7 Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
3.8 De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.9 Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4 Betaling

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk of theorieboek via bankoverschrijving en/of contant te voldoen binnen 10 dagen na het verzenddatum van het factuur.
4.2 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de les overeenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.
4.3 Indien deze factuur niet binnen tien dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
4.4 Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
4.5 Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
4.6 De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

Artikel 5 Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets of andere examenvormen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag via een bankoverschrijving te worden voldaan voordat de toets of examen wordt aangevraagd en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de rijschool te worden voldaan.
5.2 Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool is opgegeven.
5.3 De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.

Artikel 6 Praktijkexamen

6.1 Indien het praktijkexamen of toets geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinder data bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
6.2 Indien de daartoe bevoegde instantie (het CBR) het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de cursist een (1) lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.
6.3 Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

Artikel 7 Beëindigen van de lesovereenkomst

7.1 Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. Ook zal de rijschool de vooraf betaalde BTW kosten en de genoten kortingen in mindering brengen op het tegoed van de cursist. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 3.3 de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald
7.2 Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen. Ook zal de rijschool de vooraf betaalde BTW kosten in mindering brengen.
7.3 De rijschool kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
7.4 De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
7.5 Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.

Artikel 8 Vrijwaring

De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;
– de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
– de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
– de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
– de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 10 Klachten

De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van de rijschool.

Artikel 11 Bemiddelingsregeling

11.1 Indien er een geschil is ontstaan tussen de cursist en de rijschool met betrekking tot de onderhavige verplichtingen, dan kan de cursist een beroep doen op bemiddelingsregeling, nadat de cursist zich eerst tot de rijschool heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.
11.2 De bemiddeling wordt verleend door FNV Zelfstandigen, tel. 088- 0997010, Postbus 85400, 3508 AK Utrecht. FNV Zelfstandigen zal bemiddelen in het geschil en zal trachten het geschil op een voor beide partijen passende wijze op te lossen volgens een bemiddelingsreglement dat aan beide partijen ter hand zal worden gesteld.
11.3 Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van vier weken nadat het geschil is ontstaan.
11.4 Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de rijschool dan wel de cursist om het geschil door de gewone rechter te laten beslechten niet in de weg.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

René van Maaren

Directeur/Eigenaar

Autorijschool Van Maaren

 

. Speciaal voor iedereen met een rijbewijs! (opfriscursus)

Bij Autorijschool Van Maaren kunt u terecht voor een opfriscursus

Heeft u al jaren uw rijbewijs, maar rijdt u heel weinig of heeft u al jaren niet meer gereden? Dan bent u lang niet de enige. Er zijn veel mensen die hier mee te maken hebben. In Nederland zijn er zo’n honderdduizenden mensen met deze ervaring.

Meestal is na een aantal rijlessen de rijangst of het vertrouwen om weer zelfstandig te kunnen autorijden terug. De leeftijden vallen dan ook ver uiteen. De meeste mensen die een opfriscursus aanvragen, vallen in de leeftijdscategorie van 25 t/m 70 jaar. Leeftijd speelt hierbij dus geen rol. Omdat iedere rijbewijsbezitter een eigen ervaring heeft, kunnen wij op maat advies geven en u persoonlijk helpen. Wij zijn bovendien gespecialiseerd in faalangst / rijangst. Mocht u een rijangst hebben dan kunt u meer informatie vinden bij onze rubriek faalangst / rijangst. U kunt bij ons tevens uw kennis opfrissen of vaardigheden bijscholen, zodat u bijvoorbeeld zelf uw voertuig kunt parkeren. Wij bieden jaarlijks vele mensen een opfriscursus aan.

Heeft u een dochter of zoon die mee doet aan:

logo 2todrive

Dan bieden wij als coach voor de verplichte begeleiders pas een opfriscursus speciaal voor u op maat. Meer informatie over 2toDrive kunt u hier vinden.

Uw theoretische kennis opfrissen?

Kies voor de Opfriscursus theorie om uw theoretische kennis te verbeteren.

Wij hopen u te kunnen verwelkomen met een gratis proefles ter kennis making.
U kunt contact met ons opnemen via ons contact formulier of mail of telefonisch

TEL. 06-51094012

afbeelding angst 2 

. 10 gouden tips voor het examen

10 gouden tips voor het praktijkexamen

En dan is het zover. Je mag deelnemen aan het rijexamen! Veel leerlingen weten niet goed wat ze kunnen verwachten op een rijexamen. Waar moet je op letten? Wat kun je doen om je op je gemak te voelen? Wij zullen een aantal tips geven om te slagen voor het rijexamen.

Tip 1: Voorbereiding is het halve werk.
Het is belangrijk dat je genoeg lessen hebt gehad. Je moet niet op zien tegen je examen, het moet gewoon formaliteit zijn. Wanneer je genoeg lessen hebt gehad kan je gewoon met een gerust hart je examen doen.

Tip 2: Zorg ervoor dat je goed uitgerust bent.
Probeer je te ontspannen de avond voor je examen. Ga lekker een film kijken, ga sporten of doe iets anders waarvan je ontspant. Het is belangrijk dat je op tijd naar bed gaat, maar ga nou niet vroeger naar bed als normaal want dan zul je zien dat je toch niet slaapt. Wanneer je goed uitgerust bent zul je ontspannen zijn op je examen.

Tip 3: Luister niet te veel naar verhalen van anderen.
Iedereen ervaart het examen anders, dus laat je niet gek maken. Mensen kunnen je zomaar op een dwaalspoor zetten, waardoor jij je extra veel zorgen maakt. Dit is nergens voor nodig.

Tip 4: Zelfs tips van familie of vrienden kun je maar beter negeren.
Ze bedoelen het allemaal goed maar ook hun hebben examen anders ervaren. Het is niet de bedoeling dat je ineens heel anders gaat rijden dan je gewend bent door hun verhalen.

Tip 5: Leg de lat niet te hoog voor jezelf tijdens je examen.
Niemand kan een foutloze rit rijden. Dit is gewoon onmogelijk. Het beste is om gewoon te rijden zoals je tijdens je lessen ook hebt gedaan. Je moet niet ineens beter willen kijken, sneller of langzamer gaan rijden om het zo goed mogelijk te doen. Je rij-instructeur laat je niet voor niks examen doen, dit betekend dat je niveau hoog genoeg hier voor is. Je instructeur zal natuurlijk voor je examen nog even zeggen van: ‘’ goed kijken hè’’ of ‘’ rijdt wel goed door hè’’, maar overdrijf dit niet.

Tip 6: Fouten maken in het verkeer is heel normaal, iedereen doet het dus jij ook.
Het belangrijkste is hoe je deze fouten oplost. Wanneer je een foutje maakt denk dan niet gelijk dat je gezakt bent, maar corrigeer jezelf. Dit vindt een examinator vaak veel belangrijker dan de fout zelf. Zet jezelf over de fout heen en concentreer je op de rest van je rit. Je wordt beoordeeld op de structuur van de hele rit, niet op een klein foutje.

Tip 7: Zorg ervoor dat je niet continu bezig bent met je snelheid.
Je moet je snelheid aanpassen aan de omstandigheden. Je moet natuurlijk niet te hard rijden maar je hoeft niet continu op de teller te kijken of je wel 29,8 km/h rijdt. Probeer gewoon zo vlot mogelijk door te rijden. De examinator vindt het belangrijker hoe jij je snelheid aanpast aan (gevaarlijke) situaties.

Tip 8: Belangrijk is dat je in jezelf gelooft!
Je moet achter de beslissingen staan die je neemt en durven te rijden. Door dat je initiatief toont laat je zien dat je actief kan deelnemen in het verkeer. Zo wordt een klein foutje snel vergeven/vergeten door de examinator.

Tip 9: Je zult wel eens gehoord hebben van iemand ‘’ je moet een banaan eten voor je rij-examen’’.
Je zult misschien wel denken dat dit een fabeltje is. Maar niks is minder waar een banaan eten voor je rij-examen helpt echt. In bananen zitten stoffen die bevorderlijk zijn voor je alertheid, concentratie en motivatie. Het is lekker goedkoop en zonder risico’s, dus baat het niet dan schaadt het ook niet.

Tip 10: Wees vooral niet bang voor je examinator.
Hij of zij is ook gewoon een mens, en is er niet op uit om je te laten zakken. Hij of zij behandelt jou als dat hij bij ieder ander zou doen.

. Direct langs een specialist bij ADHD, ADD of autisme

Heeft u vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)? En heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt u – alléén voor praktijkexamen auto of motor – direct een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Dit versnelt het keuringsproces.

Wat moet u doen?

 1. Vul de Eigen verklaring volledig in. U kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk een Eigen verklaring kopen en invullen.
 2. Zet in het vak ‘opmerkingen’: ‘Ik heb zelf een afspraak gemaakt met een specialist.’
 3. Onderteken de Eigen verklaring (print deze eerst wanneer u hem via Mijn CBR hebt gekocht).
 4. Maak zelf een afspraak met een specialist uit de lijst van het CBR voor een rijbewijskeuring wegens ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Neem de Eigen verklaring mee naar de specialist.
 5. Vraag de specialist een aantekening op uw Eigen verklaring te plaatsen wanneer u naast vraag 3 ook andere vragen met ‘ja’ hebt beantwoord.
 6. De specialist stuurt, na uw toestemming, de Eigen verklaring samen met het rapport van de keuring naar het CBR.
 7. Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid op basis van de Eigen verklaring en het keuringsrapport.
 8. Bij geschiktheid wordt u door het CBR persoonlijk benaderd voor een rijtest.
 9. Als de rijtest positief verloopt krijgt u een schriftelijk besluit van het CBR dat u rijgeschikt bent. Uw rijschool kan het praktijkexamen voor u aanvragen.

Goed om te weten

 • Het is belangrijk dat de keuring gebeurt door een specialist die onafhankelijk is, de rijbewijseisen goed kent en kennis heeft van ADHD of autisme spectrumstoornissen. U kunt dus alleen een specialist kiezen die hiervoor door het CBR is aangewezen.
 • De specialist moet u de gelegenheid bieden om het keuringsrapport vooraf in te zien en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren.
 • U kunt het verzenden van het rapport naar het CBR blokkeren. De specialist geeft dan aan het CBR door dat u gebruikmaakt van het blokkeringsrecht. Dit heeft als gevolg dat het CBR gedurende een jaar geen nieuwe Eigen verklaring in behandeling neemt. U kunt in deze periode geen praktijkexamen doen.
 • De rijbewijskeuring rekent u zelf af met de specialist. Het CBR heeft geen invloed op de prijs. De maximumtarieven voor rijbewijskeuringen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover vindt u op www.nza.nl.